VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti RANCH 79 spol. s.r.o.

 

IČO: 03542441, se sídlem Plzeň, El.Krásnohorské 36, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka C 0343 vedená u Krajského soudu v Plzni(dále jen „Prodávající“), upravující prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím pod maloobchodní značkou stavebninyeshop.cz (dále jen „Podmínky“).

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové adrese: www.stavebninyeshop.cz (dále jen „Internetový obchod“).
 2. Další, zejména kontaktní údaje o Prodávajícím, jsou zveřejněny v Internetovém obchodě v sekci „Kontakty“.
 3. Kupujícím je zákazník Internetového obchodu provozovaného Prodávajícím. Kupující je spotřebitelem, pokud při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím a při jejím plnění nejedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti (dále jen „Kupující spotřebitel“). Kupující je podnikatelem, pokud při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím a při jejím plnění jedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti, a to zejména tím, že nakupuje zboží v Internetovém obchodě pro účely svého podnikání (dále jen „Kupující podnikatel“). (Kupující spotřebitel a Kupující podnikatel společně dále jen jako „Kupující“.)
 4. Ustanovení odchylná od Podmínek, která si vzájemné ujednají smluvní strany, mají přednost před těmito Podmínkami.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo znění Podmínek jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnost smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o změně znění Podmínek jejich zveřejněním ve svém Internetovém obchodě, a to nejpozději 10 dnů před nabytím účinnosti této změny. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy.
 6. Kupní smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem splnění práv a povinností z ní vyplývajících. Prodávající se nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Kupní smlouvě.
 7. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
 8. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.
 9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

II.

Uzavření Kupní smlouvy

 

 1. V Internetovém obchodě je nabízeno zboží Prodávajícího, zejména stavební materiál a jeho komponenty, a to včetně informací o cenách zboží, popisu zboží a případně jeho dalších vlastností. U konkrétního zboží je vždy uvedena jeho cena s DPH, jakož i cena bez DPH. Cena uvedená u konkrétního zboží nezahrnuje náklady na přepravu a dopravu zboží na místo určené Kupujícím. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě, čímž ale není dotčena možnost smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Kupujícímu Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí Kupující sám.
 3. Pro objednání zboží Kupující vybere v Internetovém obchodě typ zboží, do příslušné kolonky uvede jeho požadované množství a klinutím na ikonu „Do košíku“ přidá zboží do objednávkového formuláře. Objednávkový formulář je Kupujícímu zobrazen po kliknutí na ikonu „Košík“, kde má Kupující možnost jednotlivé typy zboží přidávat a odebírat, případně měnit jejich množství. Po ukončení výběru zboží Kupující klikne na ikonu „Vytvořit objednávku“, čímž dojde k zobrazení objednávkového formuláře, do kterého Kupující vyplní požadované údaje, zejména kontaktní údaje, způsob platby za zboží a způsob přepravy (dále jen „Objednávka“). Objednávka je Prodávajícímu odeslána kliknutím na ikonu „Dokončit“.
 4. Odesláním Objednávky Prodávajícímu Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s jejich zněním souhlasí.
 5. Objednávka je závazná a jejím odesláním Prodávajícímu dochází k uzavření Kupní smlouvy. Do 24 hodin od obdržení Objednávky kontaktuje Prodávající Kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené Kupujícím v Objednávce za účelem potvrzení Objednávky a upřesnění dodacích podmínek objednaného zboží. Součástí telefonického potvrzení Objednávky je i sdělení Kupujícímu ohledně nákladů na přepravu zboží do místa určeného Kupujícím v Objednávce.
 6. Dodatek týkající se Kupní smlouvy, který podstatně nemění podmínky Kupní smlouvy, je vyloučen a považuje se za novou Objednávku.
 7. Po vzájemné dohodě smluvních stran ohledně dodacích podmínek odešle Prodávající Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři zálohovou fakturu, na které jsou uvedeny platební údaje pro bezhotovostní platbu ceny zboží a jeho dopravu Kupujícímu, variabilním symbolem je číslo zálohové faktury.
 8. Kupující je povinen uhradit zálohovou fakturu v souladu s platebními dispozicemi uvedenými na zálohové faktuře, a to nejpozději v den splatnosti uvedený na zálohové faktuře.
 9. Kupní smlouva uzavřená dle tohoto článku Podmínek se ruší v případě, že Prodávající do 24 hodin od odeslání Objednávky Kupujícím informuje Kupujícího, že zboží požadované Kupujícím v Objednávce již nemá na skladě.
 10. Prodávající expeduje zboží Kupujícímu do 24 hodin od připsání platby za zálohovou fakturu na bankovní účet Prodávajícího uvedený na zálohové faktuře.

 

III.

Doručení zboží a přepravní náklady

 

 1.    V rámci Objednávky má Kupující možnost zvolit si jeden z následujících způsobů doručení objednaného zboží:

 1.1.         na adresu dodání s dobírkou;

 1.2.         na adresu dodání s dobírkou přepravní společnosti;

 1.3.         na adresu dodání bez dobírky;

 2.    Cena dopravy je odvislá od množství a velikosti zakoupeného zboží. Konkrétní cenu dopravy zboží sjednávají Prodávající a Kupující v souladu s čl. II. odst. 5 těchto Podmínek.

 3.    Pro orientační výpočet nákladů na přepravu zboží může Kupující využít kalkulátor dopravy, a to kliknutím na ikonu „Kalkulátor dopravy“ v Internetovém obchodě. Náklady zjištěné na základě použití kalkulátoru dopravy jsou pouze orientační a Kupujícího ani Prodávajícího nezavazují.

 4.    Kupující je povinen v případě doručení zboží na místo a způsobem určeným jím v Objednávce zboží převzít.

 5.    Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, případně není-li zboží v obalu, pak neporušenost a nepoškozenost zboží. V případě závady je Kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci, případně Prodávajícímu, zvolil-li Kupující dodání zboží osobním odběrem v sídle Prodávajícího. Kupující není povinen zboží převzít, pokud shledá porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky.

 6.    Při převzetí zboží podepíše Kupující dodací list, jehož podpisem stvrzuje, že zásilka splňovala všechny náležitosti. Na pozdější reklamaci porušení obalu zboží nebere Prodávající zřetel.

 

IV.

Odstoupení od Kupní smlouvy

 

 1. Kupující spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písmeno a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží z Kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována i tehdy, pokud Kupující spotřebitel odešle projev odstoupení od Kupní smlouvy v poslední den této lhůty. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující spotřebitel nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, a to buď e-mailem na e-mailovou adresu Prodávajícího info@stavebninyeshop.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Prodávajícího RANCH 79 spol. s r.o., Plzeň, El.Krásnohorské 36, 323 00 Plzeň.
 2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce se Kupní smlouva od počátku ruší. Kupující spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu obdržené zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě.
 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku Podmínek vrátí Prodávající cenu zboží z Kupní smlouvy a náklad na nejlevnější způsob přepravy Kupujícímu spotřebiteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od okamžiku, kdy je zboží Prodávajícímu vráceno nebo kdy Kupující spotřebitel prokáže Prodávajícímu jeho odeslání Prodávajícímu.
 4. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu hradí Kupující spotřebitel sám.
 5. Cenu zboží a náklad na nejlevnější způsob přepravy zboží vrátí Prodávající Kupujícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Kupujícím spotřebitelem. Prodávající se nedostane do prodlení s vrácením ceny zboží z Kupní smlouvy v případě, že Kupující spotřebitel nesdělí Prodávajícímu číslo účtu pro vrácení zboží z Kupní smlouvy.
 6. V případě, že zboží z Kupní smlouvy bude Kupujícím spotřebitelem vráceno neúplné, poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na náhradu škody takto vzniklé je Prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího spotřebitele na vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy.
 7. Kupující spotřebitel, jakož i Kupující podnikatel bere na vědomí, že právo odstoupit od Kupní smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího.
 8. Ustanovení tohoto článku Podmínek se na Kupujícího podnikatele užije přiměřeně s výjimkou odst. 6, který se na Kupujícího podnikatele vztahuje v celém rozsahu.

 

V.

Odpovědnost a záruky

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 2165 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli za to, že dodávané zboží se shoduje s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shoda s Kupní smlouvou znamená, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem požadované, popřípadě že má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti, jakož i že zboží odpovídá účelu, pro který se obvykle užívá nebo který Prodávající uvádí.
 3. Pokud při dodání zboží Kupující spotřebitel zjistí, že mu bylo dodáno zboží, které není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající uvedl zboží do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo opravou; není-li to možné s ohledem na charakter závady, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Nelze-li zboží uvést do souladu s Kupní smlouvou žádným z těchto způsobů, je Kupující spotřebitel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující spotřebitel před převzetím zboží o rozporu zboží s Kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.
 4. Pokud se na zboží vyskytne vada v době do 24 měsíců od jeho převzetí Kupujícím spotřebitelem, může Kupující spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění u Prodávajícího s tím, že je oprávněn v případě vady odstranitelné požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a v případě vady neodstranitelné pak výměnu zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. Reklamace včetně odstranění vad musí být Prodávajícím vyřízena v přiměřené lhůtě ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 6. Práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady lze uplatnit pouze písemně v provozovně/sídle Prodávajícího na adrese RANCH 79 spol. s r.o, Plzeň, El.Krásnohorské 36, PSČ 323 00. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu spotřebiteli vyřízení reklamace. Kupující spotřebitel je povinen po vyřízení reklamace zboží vyzvednout, případně požádat Prodávajícího o zaslání zboží. Nevyzvedne-li Kupující spotřebitel vyreklamované zboží, nebo nepožádá-li o zaslání vyreklamovaného zboží do třiceti (30) dnů ode dne oznámení reklamace Prodávajícím, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím spotřebiteli poplatek za uskladnění zboží ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) denně, maximálně do výše ceny zboží.
 7. Ustanovení tohoto článku se vztahují i na Kupujícího podnikatele, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.

 

VI.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Odesláním objednávky v souladu s článkem II. odst. 3 těchto Podmínek Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude užívat a nakládat s nimi pouze v rozsahu a v souladu se zákonem č. 11/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kupující je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 4. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského zákona. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. V případě stížnosti je Kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI).
 2. Přístup a užití Internetového obchodu Kupujícím je bezplatné.
 3. Prodávající není vůči Kupujícímu vázán jakýmikoliv kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písmeno e) zákona č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Ustanovení těchto Podmínek se na Kupujícího podnikatele použijí přiměřeně, není-li Podmínkami stanoveno jinak nebo nevyplývá-li to z podstaty a smyslu konkrétního ustanovení. Sjednávají-li Prodávající a Kupující podnikatel svůj závazkový vztah individuálně, má jejich individuální ujednání přednost před těmito Podmínkami.
 5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017.
Copyright © 2018 STAVEBNINY Eshop spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. web by brabo & mikiv